Cookies och dataskyddsbeskrivning

Information om cookies

En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats. Cookies påverkar inte säkerheten och kan inte sprida virus eller skadliga koder.

Vi använder cookies för utveckling av våra tjänster och vår webbplats, för att analysera webbplatsbesök, optimera marknadsföring och förbättra kundservice. Vi använder cookies endast för eget bruk. Cookies är pseudonymiserade, vilket innebär att personuppgifter behandlas så att de inte kan länkas till enskilda besökare utan tilläggsinformation. Den här webbplatsens spårningstjänst tillhandahålls av Google Analytics.

Dataskyddsbeskrivning

1. Registrator

Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Packalén Ab

Kontaktuppgifter:
Kotimäkivägen 28
04150 Mårtensby

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret:

Helena Packalén
Kotimäkivägen 28
04150 Mårtensby
+358 50 3376997
info@packalenbus.fi

2. De registrerade

Kunder och arbetstagare

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på basen av registrerad kundrelation. Arbetstagares uppgifter behandlas på basen av tjänsteförhållande och av lagstadgad skyldighet.

Personuppgifternas och registrets användningsändamål:

Hantering av kundrelationer
Hantering av anställningsförhållanden

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer. Kundinformation: överenskomna ärenden, epostkonversation, faktureringsuppgifter.

I samband med resebokningar registreras dietbehov, logiuppgifter, övriga önskemål/behov som kunden nämnt.

I samband med bokningar på färjor som Viking Line, Tallink, Eckerö Line och Finnlines överlämnar vi uppgifter som rederierna kräver: namn, födelsedatum, nationalitet, kön.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter och förfrågningar skickas till adressen info@packalenbus.fi.

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga informationskällor

Kundinformation fås i regel:

Av kunden själv när kundförhållandet skapas
Av kunden själv via ett nätformulär
Av arbetstagaren när anställningsförhållandet inleds

7. Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Uppgifter överlåts i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Oy Kuljetusyhtiö Packalén – Transportbolag Ab.

Vid överlåter regelmässigt information till Bokföringsbyrå Lundström Ab för att hantera löneräkning, fakturering och bokföring. Bokföringsbyrå Lundström Ab har förbundit sig att fylla de krav som dataskyddsförordningen ställer.

Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddsbestämmelserna.

8. Kunduppgifternas förvaringstid

Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består.

9. Hantering av personuppgifter

Oy Kuljetusyhtiö Packalén Oy -Transportbolag Ab:s personal hanterar kundregistret.

Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Copyright © 2024 Packalén Bus